Logo Nishihara PERU NISHIHARA CHOJINKAI
在ペルー西原町人会
1919 - 2009

NikkeiCity.com - El Punto de Encuentro de los Nikkei

Ex-Presidentes de Nishihara Chojinkai
Kaichoreki
歴代会長

Nabe Yonashiro
輿那城 鍋
1919
GAJA
Ryoei Kadekaru
嘉手苅 良榮
1939
KADEKARU
Eiki Kobashigawa
小橋川 栄喜1964
GAJA
Ryoshin KatekaruRyoshin Katekaru
嘉手苅 良信
1979
KADEKARU
Koki Miyahira
宮平 光輝
1920 - 1923
IKEDA
Zenichi Taira
平良 善一
1940
Hideyuki Katekaru
嘉手苅 英之
1965
KATEKARU
Seijyu Sakihara
崎原 盛重
1980
SAKIHARA
Niwa Kiyan
喜屋武 仁和
1924, 1925
Kame Yonashiro
輿那城 亀
1941
Taro Kohatsu
小波津 太郎
1966
KOHATSU
Kenzo Taira
平良 ケンゾ
1982
GAJA
Seigui Yonashiro
輿那城 盛義
1926
Shinko Okuhama
奥浜 眞興
1953
NAKAIBO
Junta Directiva
Choei KobashigawaChoey Kobashigawa
小橋川 長栄
1967
YONAGUSHIKU
Yusei Nakasone
仲宗根 ユセイ
1983
ONAGA
Heisho Kobashikawa
小橋川 平昌
1927, 1928
Kamesuke Kobashikawa
小橋川 亀助
1954
GAJA
Junta Directiva
Yusuke Nakasone
仲宗根 勇助
1968
ONAGA
Miguel Miyahira
宮平 ミゲル
1984
GAJA
Koki Miyahira
宮平 光輝
1929
IKEDA
Seisho YakabiSeisho Yakabi
屋嘉比 盛松
1955
SENBARU
Junta Directiva
Shinko Okuhama
奥浜 真興
1969
NAKAIBO
Antonio Seiko KohatsuAntonio Kohatsu
小波津 アントニオ 
1985
KOHATSU
Seigui Yonashiro
輿那城 盛義
1930
Yoshijiro KobashikawaYoshijiro Kobashikawa
小橋川 吉次
1956
YONAGUSHIKU
Eisuke Kobashigawa
小橋川 榮助1970
GAJA
Pedro Shiroma
城間 ペドロ
1986
ONAGA
Seichi Sakihara
崎原 盛一
1931
SAKIHARA
Seijyu SakiharaSeijyu Sakihara
崎原 盛重
1957
SAKIHARA
Taro KohatsuTaro Kohatsu
小波津 太郎
1971
KOHATSU
Kaoru SakiharaKaoru Sakihara
崎原 カオル
1987
SAKIHARA
Seishu Shiroma
城間 誠秀
1932
GAJA
Kamezuke InafukuKamezuke Inafuku
稲福 龜
1958
ONAGA
Eikichi KobashikawaEikichi Kobashikawa
小橋川 
1972
GAJA
Juan Yonashiro
輿那城 フアン
1988
ONAGA
Kamado Goya
呉屋 蒲戸
1933
 
Matsuichi Taira
平良 松市
1959
GAJA
Seiki Shiroma
城間 正喜
1973
ONAGA
Miguel Goya
呉屋 ミゲル
1989
KOHATSU
Koshin Itokazu
糸數 幸愼
1934
KOHATSU
Kiei Kohatsu
小波津 喜英
1960
KOHATSU
Eitoku KobashikawaEitoku Kobashigawa
小橋川 榮徳
1974
YONAGUSHIKU
Miguel Kohatsu
小波津 ミゲル
1990-1995
KOHATSU
Kamechiyo ShiromaKamechiyo Shiroma
城間 龜千代
1935, 193
6
TSUHANAHA
Seiko Taira
平良 盛行
1961
GAJA
Saitoku ArakawaSaitoku Arakawa
新川 崔徳
1975
ONAHA
Junta Directiva
Eikichi Shiroma
城間 エイキチ
1995-1999
ONAGA
Niwa Kohatsu
小波津 仁和
1937
KOHATSU
Yukichi Nakasone
仲宗根 勇吉
1962
ONAGA
Seiko Miyashiro
宮城 盛光
1976 - 1977
YONAGUSHIKU
Fernando Nakasone
仲宗根 吉修
1999 - 2009
ONAGA
Choshin TamashiroChoshin Tamashiro
玉城 朝信
1938
YONASHIRO
Kamakichi Miyahira
宮平 蒲吉
1963
GAJA
Eisuke KobashigawaEisuke Kobashigawa
小橋川 榮助
1978
GAJA
Elena Kobashikawa
de Sakihara

小橋川 エレナ
2009 -

Elaboración e Investigación: Fernando Nakasone Nozoe
Fuente: 在秘西原村人會 創立四十周年記念 寫眞帳
Ultima actualización: 14/07/2009


Peru Nishihara Chojinkai

Calle Santo Domingo 169 - Jesús Maria, Lima, Perú

fernandonakasone@hotmail.com

Ultima Actualización 01/06/2009

 

Webmaster: Nikkei System