Nishihara Chojinkai

PERU NISHIHARA CHOJINKAI
在ペルー西原町人会
1919 - 2009

   Inicio > Juntas Directivas > 1955
 

Beca de Entrenamiento Técnico 2010

Ex-Presidentes de Nishihara Chojinkai


Localidades de Nishihara
"AZA"


Mapa de Nishihara

Mapa de Nishihara Cho


Junta Directiva de Nishihara Chojinkai
1955

1955年度西原町人会役員
 

Consejero
相談役
Koki Miyahira
宮平 光輝
Koki Miyahira Ex Presidente
1920-23, 1929
Consejero
相談役
Kamechiyo Shiroma
城間 龜千代
Kamechiyo Shiroma Ex Presidente
1935, 1936
 
Consejo de Honor
名誉役員
Taro Azama
安座間 太郎
 
  Choshin Tamashiro
玉城 朝信
Choshin Tamashiro Ex Presidente
1938
  Ryoei Katekaru
嘉手苅 良榮
Ryoei  Kadekaru Ex Presidente
1939
  Shinko Okuhama
奥浜 眞興
Ex Presidente
1953
  Kichijiro Kobashikawa
小橋川 吉次
Yoshijiro Kobashikawa Aza Yonagushiku
字輿那城
  Kamesuke Kobashikawa
小橋川 亀助
Ex Presidente
1954
 
Presidente
会長
Seisho Yakabi
屋嘉比 盛松
Seisho Yakabi Aza Senbaru
字千原
Vice Presidente
会長
Kiko Azama
安座間  喜宏
Aza Tanabaru
字棚原
Secretario
幹事長
Kama Tamashiro
玉城 嘉眞
Aza Yonagushiku
字輿那城
Tesorero
会計
Seitoku Nakasone
仲宗根 盛徳
Seitoku Augusto Nakasone Aza Onaga
字翁長
Auditor
会計監査
Eitoku Kobashigawa
小橋川 榮徳
Eitoku Kobashikawa Aza Yonagushiku
字輿那城
Secretario de Deportes
運動部長
Shinko Okuhama
奥浜 眞興
Aza Nakaibo
字仲伊保
Sub Secretario de Deportes
運動部長
Eitoku Kobashigawa
小橋川 榮徳
Eitoku Kobashikawa Aza Yonagushiku
字輿那城
Sub Secretario de Deportes
運動部長
Hiroshi Goya
呉屋 弘
   
Vocales
Vocal Zona 1
幹事 第一区
Kiei Kohatsu
小波津 喜英
Kiei Kohatsu Aza Kohatsu
字小波津
Vocal Zona 1
幹事 第一区
Kamezuke Inafuku
稲福 龜
Kamezuke Inafuku Aza Onaga
字翁長
Vocal Zona 1
幹事 第一区
Chojin Shiroma
城間 長仁
Aza Onaga
字翁長
Vocal Zona 2
幹事 第二区
Taro Kohatsu
小波津 太郎
  Aza Kohatsu
字小波津
Vocal Zona 2
幹事 第二区
Seiki Shiroma
城間 正喜
Seiki Shiroma Aza Onaga
字翁長
Vocal Zona 2
幹事 第二区
Seiki Shiroma
城間 誠喜
Aza Gaja
字我謝
Vocal Zona 3
幹事 第三区
Kiyoshi Kobashigawa
小橋川 
Aza Gaja
字我謝
Vocal Zona 3
幹事 第三区
Eisuke Kobashigawa
小橋川 榮助
Eisuke Kobashigawa Aza Gaja
字我謝
Vocal Zona 4
幹事 第四区
Seikichi Miyashiro
宮城 盛 吉
   
Vocal Zona 4
幹事 第四区
Seijyu Sakihara
崎原 盛重
Seijyu Sakihara Aza Sakihara
字崎原
Vocal Zona 4
幹事 第四区
Koshin Miyahira
宮平 光信
   
Vocal Zona 5, 7
幹事 第五七区
Seiko Miyashiro
宮城 盛光
Seiko Miyashiro Aza Yonagushiku
字輿那城
Vocal Zona 5, 7
幹事 第五七区
Hiroshi Goya
呉屋 弘
   
Vocal Zona 5, 7
幹事 第五七区
Saitoku Arakawa
新川 崔徳
Saitoku Arakawa Aza Onaha
字小那覇
Vocal Zona 6, Lince
幹事 第六 区 リンセ
Seichi Kobashigawa
小橋川 正一
   
Vocal Zona 6, Lince
幹事 第六 区 リンセ
Hideyuki Katekaru
嘉手苅 英之
Aza Kadekaru
字嘉手苅
Vocal Zona 6, Lince
幹事 第六 区 リンセ
Seisuke Goya
呉屋 正助
Aza Kohatsu
字小波津
Vocal Zona Jesus Maria, Breña
幹事 ヘススマリヤ ブレニヤ
Nobutaka Kina
喜納 信孝
   
Vocal Zona Jesus Maria, Breña
幹事 ヘススマリヤ ブレニヤ
Kamesuke Oshiro
大城 亀助
   
Vocal Zona Miraflores, Surquillo
幹事 ミラフロレス スルキヨ
Taro Nishihara
西原 太郎
Aza Onaga
字翁長
Vocal Zona Miraflores, Surquillo
幹事 ミラフロレス スルキヨ
Seigi Arakawa
新川 正義
   
Vocal Zona Miraflores, Surquillo
幹事 ミラフロレス スルキヨ
Kiichi Miyahira
宮平 喜一
   
Vocal Zona Barranco
幹事 バランコ
Shintoku Nagahama
長浜 眞徳
   
Vocal Zona Barranco
幹事 バランコ
Kyusuke Kiyan
喜屋武 久助
 
Vocal Zona Callao
幹事 カヤオ
Zentaro Toyama
当山 太郎
  Aza Nakaibo
字仲伊保
Vocal Zona Callao
幹事 カヤオ
Asato
安里 昌参
   
Vocal Zona Trujillo
幹事 トルヒーヨ
Yoei Kobashikawa
小橋川 輿永
Aza Yonagushiku
字輿那城

Elaboracion e Investigacion: Fernando Nakasone Nozoe
Fuente: 西原町史 西原の移民記録 第六巻 資料編五
Ultima actualizacion: 30/06/2009